DINE IN & CARRY OUT

 

HEALTHY|FRESH|AUTHENTIC

VIETNAMESE CUISINE

We are looking forward serving you!

 

  • Yahoo
  • Facebook Social Icon
  • Yelp Social Icon

Appetizer - Món Khai Vị

1. Fried Eggroll (2) - Chả giò........................................................ $2.50

2. Vegetarian spring rolls(2) -Gỏi cuốn chay............................. $2.50

3. Shrimp spring rolls(2) -Gỏi cuốn tôm...………….................……$3.50

4. Grilled Chicken spring roll(2)-Gà nướng cuốn…..............…….$3.50

5. Grill Pork spring roll (2)-.Thịt nướng cuốn…..…...............…..…$3.50

6. Beef meatball soup -Súp bò viên …...…...……...................……..$3.00

7. Wonton soup -Súp hoành thánh ……………………..................….$3.00

8. Grilled Pork Vietnamese sub-Bánh mì thịt nướng…...............$3.99

9. Grilled Chicken Vietnamese sub -Bánh mì gà nướng ............$3.99

10. Crab Rangoon(6) –Hoành thánh cua chiên giòn……........…..$4.50

11. Calamari(6)-Mực chiên giòn…………….………............................$4.50

12. Fried Shrimp wrap(6)-Tôm cuốn chiên……..…................……..$4.95

13. Lemon Pepper Chicken wings(6)-Cánh gà muối tiêu chanh$4.95

14. Fried Tofu Wrap with Shrimp paste (2)-Tàu hủ ky chiên......$4.95

 

Beef Noodle Soup - Phở Bò
SMALL: $7.50 | LARGE: 8.50 | XL: $10.50 (Extra Noodle $1.00)

Beef Noodle Soup serve with:
15. medium rare steak -Phở tái

16. meatball -Phở bò viên

17. well done brisket -Phở chín

18. beef flank -Phở nạm

19. medium rare steak & meatball -Phở tái bò viên

20. medium rare steak & tripe -Phở tái sách

21. medium rare steak & flank -Phở tái nạm

22. medium rare steak & tendon -Phở tái gân

23. medium rare steak & brisket -Phở tái chín

24. medium rare steak, flank & tendon -Phở tái nạm,gân

25. medium with rare steak, tendon, tripe & flank -Phở tái, nạm,gân, sách

26. Tofu –Phở tofu

27. vegetable - Phở rau cải

28. brisket & flank –Phở chín, nạm

29. brisket & meatball –Phở chín, bò viên

30. flank, brisket, tendon & tripe –Phở chín, nạm, gân, sách

SMALL: $7.99 | LARGE: $8.99 | XL: $10.99 (Extra Noddle $1.00)

Beef Noodle Soup serve with:

31. Shrimp –Phở tôm

32. Seafood –Phở hải sản

33. Combination: medium rare steak, meatball, flank, tendon & tripe -Phở đặc biệt


Chicken Noode Soup - Phở Gà
SMALL: $7.50| LARGE: $8.50 | XL: $10.50 (Extra Noddle $1.00)

34. serve with white meat chicken -Phở gà thịt trắng

35. serve with dark meat chicken -Phở gà thịt nâu

36. serve with white meat & dark meat chicken -Phở gà hổn hợp


Noodle Soup without meat - Phở không thịt
SMALL: $4.99 | LARGE: $5.99 | XL: $7.50 (Extra Noddle $1.00)

 

Pork Noodle Soup -Hủ Tiếu, Mì
SMALL: $7.50 | LARGE: $8.50 | XL: 10.50

37. Combination Clear Noodle -Hủ tiếu thập cẩm

38. Seafood Clear Noodle -Hủ tiếu hải sản

39. Combination Egg Noodle -Mì thập cẩm

40. Seafood Egg Noodle -Mì hải sản

41. Wonton soup Egg Noodle -Mì hoành thánh

42. BBQ Pork & Wonton Egg Noodle -Mì hoành thánh xá xíu

43. Chicken Egg Noodle -Mì gà

 

Beef Stew - Bò kho
SMALL: $7.50 | LARGE: $8.50 | XL: $10.50

Beef Stew serve with:

44. with Egg Noodle - Mì bò kho

45. with Rice Noodle -Phở bò kho

46. with Clear Noodle - Hủ tiếu bò kho

47. with Vermicelli - Bún bò kho

48. with French Bread -Bánh mì bò kho

49. with Rice -Cơm bò kho

 

Rice Plates - Cơm (Extra egg: $1.00)

(Entrees will include steam rice)

50. Grilled Pork - Cơm thịt nướng…………………............................…..$7.99

51. Grilled Chicken - Cơm gà nướng….....…….........................……..…$7.99

52. Grilled Chicken & Eggroll -Cơm gà chả giò……….........................$8.99

53. Grilled Pork & Eggroll -Cơm thịt nướng chả giò………..........…....$8.99

54. Grilled Pork & Fried  Tofu Shrimp wrap-Cơm thịt nướng tàu hủ ky………………………..……………………………………………………………………...$8.99

55.  GrilledChicken & Fried  Tofu Shrimp wrap-Cơm gà nướng tàu hủ ky…………………………………………….........………..………………………………...$8.99

56. Grilled Pork & Shrimp - Cơm tôm thịt nướng……….....................$8.99

57. Grilled Chicken & Shrimp - Cơm tôm gà nướng…....................…$8.99

58. Grilled Shrimp - Cơm tôm nướng……………..…...........................…$8.99

59.Grilled Shrimp & Fried  Tofu Shrimp Wrap-Cơm tôm nướng tàu hủ ky………………………………………………...……..........………………………………..$8.99

60. Special Combination: Grilled Pork, Grilled Shrimp, Fried Tofu wrap with Shrimp paste, Eggroll & Egg -   Cơm đặc biệt: thịt nướng, tôm,tàu hủ ky,chả giò & trứng…...................................................................……$10.50

Rice Vermicelli - Bún (Extra eggroll $1.00)

(Entrees will include Rice Vermicelli)
61. Grilled Pork -  Bún thịt nướng…………...……..............................….....$7.99

62. Grilled Chicken - Bún gà nướng ……………..…...............................….$7.99

63. Eggrolls -Bún chả giò…………....................................………………….....$7.99

64. Grilled Chicken & Eggroll-Bún gà nướng chả giò…...................…..$8.99

65. Grilled Pork & Shrimp-Bún tôm thịt nướng………........................…$8.99

66. Grilled Chicken & Shrimp-Bún tôm gà nướng.......................……...$8.99

67. Grilled Shrimp & Eggroll-Bún tôm chả giò….........................……....$8.99

68. Grilled Shrimp - Bún tôm nướng………………….................................$8.99

69. Grilled Pork & Fried  Tofu Shrimp wrap-Bún  thịt  nướng  tàu  hủ ky ……………….……………………………...........................................................…..$8.99

70. Grilled Chicken & Fried Shrimp wrap-Bún gà nướng  tàu hủ  ky ……………………………….......................................................…………………....$8.99

71. Fried Tofu Shrimp wrap- Bún tàu hủ ky……..…............................…$8.99

72. Grilled Pork & Eggroll-Bún thịt nướng chả giò…....................…....$8.99

73. Special Combination: Grilled Pork,  Grilled Shrimp,  Fried Tofu wrap with Shrimp paste, Grilled Chicken & Eggroll -  Bún đặc biệt: thịt nướng, tôm, tàu hủ ky, gà, chả giò ...................................................................$10.50

Fried Rice - Các món cơm chiên

(Entrees will include Fried Rice)
74. Tofu - Cơm chiên Tofu……..……………….................................……..…$7.99

75. Chicken -  Cơm chiên gà…………...................................……….....…...$7.99

76. Beef - Cơm chiên bò………….…..…...………...................................…...$7.99

77. Shrimp -Cơm chiên tôm…………..……….................................…….…..$9.50

78. Combination: Shrimp, Beef, Chicken - Cơm chiên thập cẩm ......$9.50

Vegetables Dishes -  Đồ xào Tofu chay

79. Steam Rice with Tofu & Vegetables - Cơm Tofu xào rau cải....... $7.99

80. Steam Rice with Lemon grass Tofu - Cơm đậu hủ xào xả ớt...... $7.99

81.Vermicelli with Lemon grass Tofu - Bún đậu hủ xào xả ớt ….......$7.99

82.  Egg Noodle with Tofu-Mì xào Tofu……..……...……......................….$7.99

83.  Crispy Egg Noodle with Tofu-Mì xào giòn Tofu …...........………….$7.99

84. Flat Noodle with Tofu-Hủ tiếu xàoTofu ……………….................…...$7.99

85. Fried Flat Noodle with Tofu-Hủ tiếu áp chảo Tofu………..............$7.99

Stir Fry Wok - Món đồ xào
Entrees will include Steam Rice(for Fried Rice: additional$1.00)

86. Chicken & Broccoli -Cơm gà xào bông cải …........................…….…$7.99

87. Chicken & Vegetable-Cơm gà xào rau………............................…....$7.99

88. Cashew Chicken-Cơm gà xào hạt điều…...…….............................. $7.99

89. Lemon grass Chicken-Cơm gà xào sả ớt……...........................….…$7.99

90. Orange Chicken-Cơm gà xào vỏ cam …….........................……....….$7.99

91. Sesame Chicken-Cơm gà xào mè….............................………....…... $7.99

92. Curry Chicken-Cơm gà xào cà ri…….…...........................……..…..... $7.99

93. Lemon grass Beef-Cơm bò xào sả ớt……………...............................$8.99

94. Beef & Vegetables-Cơm bò xào rau cải……...........................……...$8.99

95. Beef & Broccoli-Cơm bò xào bông cải….........................…………....$8.99

96. Beef Lok Lak -Cơm bò lúc lắc……………..……....................................$8.99

97. Shrimp & Vegetable-Cơm tôm xào rau cải…….........................….. $9.50

98. Shrimp & Broccoli-Cơm tôm xào bông cải………….........................$9.50

99. Seafood - Cơm xào hải sản…………................................……………...$9.50

100. Special Combination (Shrimp, Beef, Chicken & Vegetable) Cơm tôm, bò,gà xào rau………………................................................................………$9.50

(Entrees will include Vermicelli)
101. Lemon grass Chicken-Bún gà xào sả ớt……...........................…...$7.99

102. Chicken Garlic-Bún gà xào tỏi………………................................…..$7.99

103. Chicken Sauté -Bún gà xào saté…………….............................….....$7.99

104. Beef & white onion- Bún bò xào củ hành….......................……….$8.99

 

Stir Fry Noodle Dishes-Các món Hủ Tiếu,Mì xào
(Entrees will include Egg Noodle)
105.  Chicken - Mì xào gà……………...………..............................……..…....$8.99

106. Beef -Mì xào bò………………..….....................................………………..$8.99

107. Chicken (Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn gà….........................…$8.99

108. Beef (Crispy Egg Noodle) -Mì xào giòn bò…..........................…….$8.99

109. Seafood -Mì xào hải sản…………..…................................…………….$9.50

110. Seafood (Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn hải sản..................... $9.50

111. Combination-Mì xào thập cẩm………...………............................…..$9.50

112. Combination(Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn thập cẩm.......... $9.50

(Entrees will include Flat Noodle)
113. Chicken Stir Fry(Fried Flat Noodle)-Hủ tiếu áp chảo gà.............$7.99

114. Beef Stir Fry (Fried Flat Noodle)-Hủ tiếu áp chảo bò.................$8.99

115. Seafood Stir Fry(Fried Flat Noodle)-Hủ tiếu áp chảo hải sản....$9.50

116. Chicken Stir Fry-Hủ tiếu xào gà……………............................……….$7.99

117. Beef Stir Fry-Hủ tiếu xào bò…………............................…………..…..$8.99

118. Combination Stir Fry -Hủ tiếu xào thập cẩm…................………...$9.50

119. Seafood Stir Fry-Hủ tiếu xào hải sản………….....................…….....$9.50

 

Specials - Món ăn đặc biệt

120. Pad Thai
Chicken $7.99 | Beef $8.99| Shrimp $9.50

121. Lo Mein
hicken $7.99| Beef $8.99| Shrimp $9.50

 

Fresh Natural Juices-Nước ép trái cây $3.50
Choice of: Orange|Apple|Carrot|Tomatoes|Grapefruit|
Pineapple|Coconut.

Smothies-Boba Tea(included Boba&Jelly) $3.50
Choice of: Strawberry|Avocado|Passion Fruit|Red Bean|Green Tea |Mung Bean|Watermelon|Honeydew|Pineapple| Taro|Cappuchino| Mocha|Coconut|Mango|Green Apple| Lychee|Thai Tea| Milk Tea

 

 

Vietnamese Noodle Soup & Grill