DINE IN & CARRY OUT

 

HEALTHY|FRESH|AUTHENTIC

VIETNAMESE CUISINE

We are looking forward serving you!

 

  • Yahoo
  • Facebook Social Icon
  • Yelp Social Icon

Appetizer - Món Khai Vị

1. Fried Eggroll / Vegetarian Eggroll (2) - Chả giò/Chả giò chay $2.75

2. Vegetarian spring rolls(2) -Gỏi cuốn chay............................... $2.75

3. Shrimp spring rolls(2) -Gỏi cuốn tôm...………….................……$3.99

4. Grilled Chicken spring roll(2)-Gà nướng cuốn…..............…….$3.99

5. Grill Pork spring roll (2)-.Thịt nướng cuốn…..…...............…..…$3.99

6. Beef meatball soup -Súp bò viên …...…...……...................……..$3.50

7. Wonton soup -Súp hoành thánh ……………………..................….$3.50

8. Grilled Pork Vietnamese sub-Bánh mì thịt nướng…...............$4.99

9. Grilled Chicken Vietnamese sub -Bánh mì gà nướng ............$4.99

10. Crab Rangoon(6) –Hoành thánh cua chiên giòn……........…..$4.50

11. Calamari(6)-Mực chiên giòn…………….………............................$4.50

12. Fried Shrimp wrap(6)-Tôm cuốn chiên……..…................……..$4.99

13. Fried Dumplings - Sủi cảo ......................................................$4.50

14. Fried Tofu Wrap with Shrimp paste (2)-Tàu hủ ky chiên......$4.99

Beef Noodle Soup - Phở Bò
SMALL: $8.25 | LARGE: $9.25 | XL: $11.25 (Extra Noodle $1.50)

Beef Noodle Soup serve with:
15. medium rare steak -Phở tái

16. meatball -Phở bò viên

17. well done brisket -Phở chín

18. beef flank -Phở nạm

19. medium rare steak & meatball -Phở tái bò viên

20. medium rare steak & tripe -Phở tái sách

21. medium rare steak & flank -Phở tái nạm

22. medium rare steak & tendon -Phở tái gân

23. medium rare steak & brisket -Phở tái chín

24. medium rare steak, flank & tendon -Phở tái nạm,gân

25. medium with rare steak, tendon, tripe & flank -Phở tái, nạm,gân, sách

26. Tofu –Phở tofu

27. vegetable - Phở rau cải

28. brisket & flank –Phở chín, nạm

29. brisket & meatball –Phở chín, bò viên

30. flank, brisket, tendon & tripe –Phở chín, nạm, gân, sách

SMALL: $8.75 | LARGE: $9.75 | XL: $11.75 (Extra Noddle $1.50)

Beef Noodle Soup serve with:

31. Shrimp –Phở tôm

32. Seafood –Phở hải sản

33. Combination: medium rare steak, meatball, flank, tendon & tripe -Phở đặc biệt


Chicken Noode Soup - Phở Gà
SMALL: $8.25| LARGE: $9.25 | XL: $11.25 (Extra Noddle $1.50)

34. serve with white meat chicken -Phở gà thịt trắng

35. serve with dark meat chicken -Phở gà thịt nâu

36. serve with white meat & dark meat chicken -Phở gà hổn hợp


Noodle Soup without meat - Phở không thịt
SMALL: $5.50 | LARGE: $6.50 | XL: $8.50 (Extra Noddle $1.50)

 

Pork Noodle Soup -Hủ Tiếu, Mì
SMALL: $8.75 | LARGE: $9.75 | XL: 11.75

37. Combination Clear Noodle -Hủ tiếu thập cẩm

38. Seafood Clear Noodle -Hủ tiếu hải sản

39. Combination Egg Noodle -Mì thập cẩm

40. Seafood Egg Noodle -Mì hải sản

41. Wonton soup Egg Noodle -Mì hoành thánh

42. BBQ Pork & Wonton Egg Noodle -Mì hoành thánh xá xíu

43. Chicken Egg Noodle -Mì gà

 

Beef Stew - Bò kho
SMALL: $8.25 | LARGE: $9.25 | XL: $11.25

Beef Stew serve with:

44. with Egg Noodle - Mì bò kho

45. with Rice Noodle -Phở bò kho

46. with Clear Noodle - Hủ tiếu bò kho

47. with Vermicelli - Bún bò kho

48. with French Bread -Bánh mì bò kho

49. with Rice -Cơm bò kho

 

Rice Plates - Cơm (Extra egg: $1.00)

(Entrees will include steam rice)

50. Grilled Pork - Cơm thịt nướng…………………............................…..$8.50

51. Grilled Chicken - Cơm gà nướng….....…….........................……..…$8.50

52. Grilled Chicken & Eggroll -Cơm gà chả giò……….........................$9.50

53. Grilled Pork & Eggroll -Cơm thịt nướng chả giò………..........…....$9.50

54. Grilled Pork & Fried  Tofu Shrimp wrap-Cơm thịt nướng tàu hủ ky………………………..……………………………………………………………………...$9.50

55.  GrilledChicken & Fried  Tofu Shrimp wrap-Cơm gà nướng tàu hủ ky…………………………………………….........………..………………………………...$9.50

56. Grilled Pork & Shrimp - Cơm tôm thịt nướng……….....................$9.50

57. Grilled Chicken & Shrimp - Cơm tôm gà nướng…....................…$9.50

58. Grilled Shrimp - Cơm tôm nướng……………..…...........................…$9.50

59.Grilled Shrimp & Fried  Tofu Shrimp Wrap-Cơm tôm nướng tàu hủ ky………………………………………………...……..........………………………………..$9.50

60. Special Combination: Grilled Pork, Grilled Shrimp, Fried Tofu wrap with Shrimp paste, Eggroll & Egg -   Cơm đặc biệt: thịt nướng, tôm,tàu hủ ky,chả giò & trứng…...................................................................……$11.50

Rice Vermicelli - Bún (Extra eggroll $1.50)

(Entrees will include Rice Vermicelli)
61. Grilled Pork -  Bún thịt nướng…………...……..............................….....$8.50

62. Grilled Chicken - Bún gà nướng ……………..…...............................….$8.50

63. Eggrolls -Bún chả giò…………....................................………………….....$8.50

64. Grilled Chicken & Eggroll-Bún gà nướng chả giò…...................…..$9.50

65. Grilled Pork & Shrimp-Bún tôm thịt nướng………........................…$9.50

66. Grilled Chicken & Shrimp-Bún tôm gà nướng.......................……...$9.50

67. Grilled Shrimp & Eggroll-Bún tôm chả giò….........................……....$9.50

68. Grilled Shrimp - Bún tôm nướng………………….................................$9.50

69. Grilled Pork & Fried  Tofu Shrimp wrap-Bún  thịt  nướng  tàu  hủ ky ……………….……………………………...........................................................…..$9.50

70. Grilled Chicken & Fried Shrimp wrap-Bún gà nướng  tàu hủ  ky ……………………………….......................................................…………………....$9.50

71. Fried Tofu Shrimp wrap- Bún tàu hủ ky……..…............................…$9.50

72. Grilled Pork & Eggroll-Bún thịt nướng chả giò…....................…....$9.50

73. Special Combination: Grilled Pork,  Grilled Shrimp,  Fried Tofu wrap with Shrimp paste, Grilled Chicken & Eggroll -  Bún đặc biệt: thịt nướng, tôm, tàu hủ ky, gà, chả giò ...................................................................$11.50

Fried Rice - Các món cơm chiên

(Entrees will include Fried Rice)
74. Tofu - Cơm chiên Tofu……..……………….................................……..…$8.50

75. Chicken -  Cơm chiên gà…………...................................……….....…...$8.50

76. Beef - Cơm chiên bò………….…..…...………...................................…...$8.50

77. Shrimp -Cơm chiên tôm…………..……….................................…….…..$9.99

78. Combination: Shrimp, Beef, Chicken - Cơm chiên thập cẩm ......$9.99

Vegetables Dishes -  Đồ xào Tofu chay

79. Steam Rice with Tofu & Vegetables - Cơm Tofu xào rau cải....... $8.50

80. Steam Rice with Lemon grass Tofu - Cơm đậu hủ xào xả ớt...... $8.50

81.Vermicelli with Lemon grass Tofu - Bún đậu hủ xào xả ớt ….......$8.50

82.  Egg Noodle with Tofu-Mì xào Tofu……..……...……......................….$8.50

83.  Crispy Egg Noodle with Tofu-Mì xào giòn Tofu …...........………….$8.50

84. Flat Noodle with Tofu-Hủ tiếu xàoTofu ……………….................…...$8.50

Stir Fry Wok - Món đồ xào
Entrees will include Steam Rice(for Fried Rice: additional$1.00)

86. Chicken & Broccoli -Cơm gà xào bông cải …........................…….…$8.50

87. Chicken & Vegetable-Cơm gà xào rau………............................…....$8.50

89. Lemon grass Chicken-Cơm gà xào sả ớt……...........................….…$8.50

92. Curry Chicken-Cơm gà xào cà ri…….…...........................……..…..... $8.50

93. Lemon grass Beef-Cơm bò xào sả ớt……………..............................$9.50

94. Beef & Vegetables-Cơm bò xào rau cải……...........................……...$9.50

95. Beef & Broccoli-Cơm bò xào bông cải….........................…………....$9.50

97. Shrimp & Vegetable-Cơm tôm xào rau cải…….........................….. $9.99

98. Shrimp & Broccoli-Cơm tôm xào bông cải………….........................$9.99

99. Seafood - Cơm xào hải sản…………................................……………...$9.99

100. Special Combination (Shrimp, Beef, Chicken & Vegetable) Cơm tôm, bò,gà xào rau………………................................................................………$9.99

(Entrees will include Vermicelli)
101. Lemon grass Chicken-Bún gà xào sả ớt……...........................…...$8.50

104. Beef & white onion- Bún bò xào củ hành….......................……….$9.50

 

Stir Fry Noodle Dishes-Các món Hủ Tiếu,Mì xào
(Entrees will include Egg Noodle)
105.  Chicken - Mì xào gà……………...………..............................……..…....$9.50

106. Beef -Mì xào bò………………..….....................................………………..$9.50

107. Chicken (Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn gà….........................…$9.50

108. Beef (Crispy Egg Noodle) -Mì xào giòn bò…..........................…….$9.50

109. Seafood -Mì xào hải sản…………..…................................…………….$9.99

110. Seafood (Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn hải sản..................... $9.99

111. Combination-Mì xào thập cẩm………...………............................…..$9.99

112. Combination(Crispy Egg Noodle)-Mì xào giòn thập cẩm.......... $9.99

(Entrees will include Flat Noodle

116. Chicken Stir Fry-Hủ tiếu xào gà……………............................……….$8.50

117. Beef Stir Fry-Hủ tiếu xào bò…………............................…………..…..$9.50

118. Combination Stir Fry -Hủ tiếu xào thập cẩm…................………...$9.99

119. Seafood Stir Fry-Hủ tiếu xào hải sản………….....................…….....$9.99

 

Specials - Món ăn đặc biệt

120. Pad Thai
Chicken $8.50 | Beef $9.50| Shrimp $9.99

121. Lo Mein
hicken $8.50| Beef $9.50| Shrimp $9.99

 

Fresh Natural Juices-Nước ép trái cây $3.99
Choice of: Orange|Apple|Carrot|Tomatoes|Grapefruit|
Pineapple|Coconut.

Smothies-Boba Tea(included Boba&Jelly) $3.99
Choice of: Strawberry|Avocado|Passion Fruit|Red Bean|Green Tea |Mung Bean|Watermelon|Honeydew|Pineapple| Taro|Cappuchino| Mocha|Coconut|Mango|Green Apple| Lychee|Thai Tea| Milk Tea

Beverages:
Iced Tea: $1.50

Vietnamese Iced Coffee: $3.99
Lemonade: $2.00
Soft Drinks & Bottle Water: $1.50

 

 

Vietnamese Noodle Soup & Grill